english version

Aktuality / PRIBLÍŽENIE DRUHÉHO DOPOLUDŇAJŠIEHO BLOKU DRUHÉHO KONFERENČNÉHO DŇAKonferencia Reprodukčné práva ženy v centre záujmu sa uskutoční 10. a 11. apríla 2014 v Konferenčnej sále - KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice

Hlavnou témou druhého doobedňajšieho bloku druhého konferenčného dňa bude jedna z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich multidisciplinárnych oblastí modernej medicíny - výkon asistovanej reprodukcie v podmienkach SR.

Na Aktuálne otázky reprodukčnej medicíny v SR sa svojím rovnomenným príspevkom pokúsi odpovedať Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., primár I. Gynekologicko pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave a vedúci Centra reprodukčnej medicíny a MUDr. Viera Oroszová, lekárka v špecializačnej príprave na I. Gyneokologicko pôrodníckej klinike LFUK a UN Bratislava a Centre reprodukčnej medicíny UNB.
 

Právnym otázkam multidisciplinárnej témy asistovanej reprodukcie bude venovaný príspevok Tvoríme človeka: rozhodujúce právne aspekty asistovanej reprodukcie a dispozícií s embryom, ktorého autormi sú JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát odborne sa špecializujúci na oblasť medicínskeho práva a pedagóg na Právnickej fakulte UPJŠ a Mgr. a Bc. Zuzana Zoláková, ktorá vedie redakčný tím portálu www.pravo-medicina.sk (elektronického periodika), pacientsku poradňu a aktívne participuje na projektoch Komory pre medicínske právo MEDIUS.


Problematika viacplodovej gravidity po asistovanej reprodukcií bude témou príspevku MUDr. Miroslava Hermana, PhD., lekár a autor viacerých vedeckých článkov doma a v zahraničí. Posledných 14 rokov pôsobí ako odborný garant Centra asistovanej reprodukcie GYNCARE v Košiciach.


Netradičnými elementmi nosnej témy tohto konferenčného bloku sa bude zaoberať príspevok s, na prvý pohľad poetickým názvom, Rozprávka o kvalite a morálke a ISO sexu má príspevok Ing. Vladimíra Syneka, CSc., riaditeľ spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o, a nositeľ ocenenia Prominent ekonomiky Slovenskej republiky.
 

Druhý doobedňajší blok druhého konferenčného dňa uzavrie podnetná diskusia účastníkov s prednášajúcimi. Veríme, že aj tento diskusný blok bude svojimi príspevkami, prednášajúcimi a diskutérmi nesmierne zaujímavý, pútavý a iste ponúkne rôznorodé názorové spektrum na danú problematiku, na základe ktorého každý účastník bude môcť získať nové poznatky, vytvoriť si názor, ktorý môže v rámci diskusného panelu predniesť aj ostatným účastníkom a živo o témach diskutovať. Pritom ide len o jeden z mnohých blokov, v ktorých vystúpia ďalší významný odborníci zo svojich odvetví, ktorí sa radi podelia so svojimi poznatkami a skúsenosťami s každým účastníkom konferencie.


Neváhajte, zaregistrujte sa na www.konferencia-medius.sk a získajte neoceniteľné a praktické rady, poznatky, skúsenosti, názory, ktoré budú pre Vašu prax, ale aj osobný život viac ako prínosné. Počet voľných miest je obmedzený!

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI