english version

Aktuality / Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala odborným partnerom konferencieMedicínske právo ako oblasť právneho systému v našej spoločnosti sa dostáva do čoraz väčšieho povedomia a záujmu tak odbornej verejnosti, ako aj študentov práva, čoho dôkazom je aj Klinika medicínskeho práva, ktorú pre svojich študentov otvorila Právnická fakulta UPJŠ Košice.

Tak ako v rámci predchádzajúcej konferencie, ktorú realizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS, ktorej bola fakulta taktiež odborným partnerom, chceme aj prostredníctvom tejto konferencie priblížiť problematiku medicínskeho práva rovnako aj študentom, vďaka ktorej získajú nové poznatky a vedomosti, ktoré sú pre ich ďalší profesionálny rast nevyhnutné. Aj z toho dôvodu sa prostredníctvom pani dekanky Právnickej fakulty UPJŠ Košice doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. stala fakulta odborným partnerom konferencie. V súvislosti s nadviazaním odborného partnerstva pani dekanka uviedla: „Význam konferencií venovaných jednotlivým témam z medicínskeho práva  vidím predovšetkým v tom, že medicínske právo je novo kreujúci sa  okruh spoločenských vzťahov, pri ktorých vzniká spoločenská potreba právnej úpravy. V prevažnej väčšine ide o vzťahy, ktorých právna úprava má interdisciplinárny charakter, ale predmet úpravy  sa dotýka a preniká aj do ďalších vedných odborov, či už lekárskych vied ale aj ďalších spoločenských či prírodovedných oblastí. V takej zložitej spleti vzťahov má ohromný význam výmena názorov a  poznatkov, na čo je vytvorený vhodný a vzácny  priestor práve na konferencii. Okrem toho nemôžeme zabúdať aj na ľudský rozmer, teda že jednotlivý odborníci majú možnosť sa aj osobne stretnúť a spoznať a to vytvára ďalšiu dimenziu na vzájomnú spoluprácu.“
Odborným partnerstvom s Právnickou fakultou UJPŠ Košice získava konferencia ďalší rozmer vzdelávania, a to nielen pre študentov, ale aj odborníkov, keďže si budú môcť nielen vypočuť názor odborníkov z právnej oblasti predstaviteľmi fakulty, ale s nimi aj o týchto témach diskutovať. Sme presvedčení, že odborné partnerstvo s fakultou zaručuje podujatiu ešte väčší interdisciplinárny charakter, ktorý sa odzrkadlí v širokom spektre poznatkov, ktoré čakajú na účastníkov konferencie.
 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA


ORGANIZÁTOR KONFERENCIE 

 
POD ZÁŠTITOU

    

                               

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                  Slovenská komora psychológov    Ústav státu a práva Akademie věd České republiky    Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť     

 

 


 

HLAVNÝ PARTNER

                        

   


  

PARTNERI

                                    

 

                                    

 

                                    

 


  

V SPOLUPRÁCI
                         

 


  

MEDIÁLNI PARTNERI